Eszmélet Sajtó Alapítvány

ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

Célja: A társadalmi feszültségek tudományos elemzéssel történő csökkentése  érdekében az Eszmélet című folyóirat rendszeres megjelenésének elősegítése, valamint hasonló jellegű társadalomelméleti vagy publicisztikai alkotások, illetve kiadványok létrejöttének, kiadásának, terjesztésének támogatása.

Nyilvántartási szám: 01-01-0006001

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.61682/1995/6, 1996.02.29.

Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 37/B. 3.em.2.

Adószám: 18067068-2-41

Bankszámlaszám: K & H 10200830-32319448-00000000

K Ö Z L E M É N Y

 Az Eszmélet Sajtó Alapítvány a 2015-ben kapott  2014. évi szja 1%-os támogatásból  származó 122 000 Ft-ot teljes egészében az Eszmélet folyóirat megjelentetésére fordította.

AZ ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY (ESZMÉLET ALAPÍTVÁNY)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2015-ÖS ESZTENDŐRŐL

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Eszmélet Alapítvány 2015. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 11197 ezer Ft, a saját tőke 11197 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet vagyona 907 ezer Ft összeggel csökkent.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
Tárgyévben közösségünk ilyen támogatást nem kapott.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Szervezetünk vezető tisztségviselői kifizetésben és költségtérítésben ez évben sem részesültek.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Az Eszmélet Alapítvány – Alapító Okiratában meghatározott – cél szerinti fő közhasznú tevékenysége az Eszmélet c. folyóirat anyagi fedezetének biztosítása és az év során négy alkalommal történő megjelentetése volt. Ezen túl nemzetközi konferenciát rendezett.

Budapest, 2016. 05. 20.

Krausz Tamás
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2016. május 20-i ülésén elfogadta.

MELLÉKLET

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2015. évi mérlege (adatok ezer forintban):

2014  2015
Forgóeszközök  12104 11197
Követelések  4700  3310
Pénzeszközök  7404  7887
Eszközök összesen  12104  11197
Saját tőke  12104  11197
Kötelezettség  –  –
Források összesen  12104 11197

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2015. évi eredménylevezetése (adatok ezer forintban):

 2014 2015
Összes közh. tev. bevétele  2463  2014
Közh. tev. egyéb bevétele  833  636
Pályázati támogatás   1400 1377
Egyéb bevétel  5  1
Közh. tev. ráfordításai   3157 4025
Pénzügyi eredmény  -674  -2011
Tárgyévi eredmény   -674 -2011

Budapest, 2016-05-20.